Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del Canal confidencial de denúncies de CIS Cotxeres

On puc trobar informació addicional sobre com funciona el canal de denúncies?

Pots consultar el Protocol de Gestió de Denúncies fent clic aquí.

Per què haig de denunciar?

La integritat, la responsabilitat, transparència i bon govern, són valors fonamentals per al CSC. La col·laboració de totes les persones és imprescindible per complir l'obligació de respectar la legislació vigent i la normativa interna.

Puc denunciar els fets de manera anònima?

El canal confidencial habilitat permet la presentació de denúncies de manera anònima. En tal cas se li facilitarà un codi d'accés generat de manera aleatòria que li permetrà realitzar el seguiment de la seva denúncia, així com aportar la informació addicional que se li pugui sol·licitar. És important que no oblidi aquest codi, perquè el fet que la denúncia sigui anònima implica que no existeix manera de recuperar-lo. Per a assegurar encara més el seu anonimat, li recomanem seguir els següents consells:

• Asseguri's que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb la qual sigui fàcil identificar-li. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.

• No denunciï des d'un ordinador connectat a la xarxa que no controli o sigui de la seva confiança, inclòs un mòbil connectat a través de wifi. El sistema de gestió del canal de denúncies no registra informació, però abans d'arribar al sistema, la informació ha de passar pels propis sistemes de control com proxys o firewalls i pot haver-hi configuracions que permetin saber al fet que serveis es connecten els usuaris.

• Pot utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

Qui gestiona les denúncies?

Les denúncies són gestionades pel Comitè de Compliment Normatiu (CCN) del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

El CCN pot desestimar les denúncies que facin referència a situacions de conflicte entre professionals, situacions de conflicte laboral, violència laboral i d'assetjament laboral, psicològic o sexual o per raó de diversitat sexual quan, a criteri de l'òrgan de gestió de les denúncies, sigui més efectiu per a la protecció de la víctima dirigir aquestes denúncies segons l'establert al Protocol de prevenció i d'actuació en situacions de conflicte, d'assetjament psicològic, o de violència en el treball i al Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual, aprovats pel CSC.

El CCN pot desestimar les denúncies que es formulin en el marc del testimoniatge indirecte de les conductes de les quals pugui haver tingut coneixement de manera indirecte i a través altres persones no involucrades en els fets presumptament denunciables, sempre que la informació facilitada no sigui suficient per a identificar indicis de la comissió d'una conducta o acte denunciable.

En cas que la seva denúncia es dirigeixi contra el CCN, la mateixa serà tramitada pel Comitè d'Ètica, de manera que es garanteixi la independència i autonomia de l'òrgan encarregat de les gestions que es derivin de la presentació de la denúncia.

Què passa si, posteriorment, es comprova que el contingut d’una denúncia és fals?

Tota denúncia o comunicació que es manifesti de bona fe i sobre la base d'una sospita o preocupació legítima del denunciant, encara quan no puguin acreditar-se els fets denunciats o els mateixos no siguin susceptibles de ser considerats com a infracció, no sols no implicaran cap sanció per a la persona denunciant, sinó que la persona denunciant gaudirà de les mesures de protecció que li reconeix la normativa vigent.

En cas que es presenti una denúncia de manera temerària i de mala fe o sobre la base d'opinions, rumors o judicis sobre les motivacions personals de les persones denunciades que no tinguin rellevància en relació als fets denunciats, no s'aplicaran tals garanties. Així mateix, la presentació de denúncies falses o de mala fe podrà comportar l'aplicació de les sancions adequades a la persona denunciant segons el que prevegi el conveni col·lectiu o la normativa vigent. En el cas de les persones que no es trobin subjectes en les disposicions del conveni col·lectiu, el CSC adoptarà les mesures disciplinàries adequades segons les seves competències i a les garanties legals i contractuals vigents a cada moment.

Què puc denunciar mitjançant aquest canal?

És objecte de denúncia tot incompliment de la legalitat vigent o de les normes internes aprovades pel CSC comès per part dels seus membres en l'exercici de les seves funcions laborals, professionals o de representació del CSC, així com la facilitació, directa o indirecta, de conductes contràries a la normativa.

Així mateix, seran objecte de denúncia aquelles conductes contràries a la legalitat vigent a cada moment que es realitzin per part de persones en aprofitament de la seva vinculació, pertinença o relació amb el CSC.

Seran objecte de denúncia aquelles actituds o accions que resultin il·legals, contràries a les normes del CSC o contràries a la moral i als valors ètics del CSC.