Política de privacitat

Per a poder rebre i tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit la informació sobre el tractament de les dades personals. En cas que no confirmis haver estat informat, no podràs realitzar la denúncia.

1. Responsable del tractament

Les dades, en el marc dels canals de denúncies habilitats, seran tractades pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, NIF P0800004D, amb adreça a l’Avinguda Tibidabo 21, 08022 Barcelona, com a responsable del tractament. El responsable del tractament ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot contactar a l’adreça electrònica [email protected].

2. Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de rebre i gestionar les denúncies que es formulin, i amb la finalitat d’investigar i adoptar les mesures preventives i correctores adequades en relació al compliment normatiu. Les dades es conservaran pel temps mínim imprescindible per assolir les finalitats esmentades. En tot cas, les denúncies no es conservaran per un termini superior a tres mesos en els sistemes de gestió del canal de denúncies, sens perjudici que puguin conservar-se en el marc de les investigacions o actuacions que portin a terme els òrgans de compliment normatiu competents. Les denuncies presentades quedaran registrades en un registre intern i la informació relativa a denuncies arxivades es conservarà de manera anonimitzada als efectes d’acreditar el funcionament del canal intern de denúncies.

3. Legitimació del tractament

Les dades seran tractades d’acord a l’obligació legal establerta a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i les normes nacionals que la transposen. Així mateix, les dades es tracten en virtut de l’habilitació legal establerta a l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4. Destinataris de les dades

Les dades facilitades per mitjà dels canals de denúncies no seran facilitades a tercers, excepte que existeixi obligació legal de comunicació a les autoritats públiques, policials o judicials en relació a la naturalesa dels fets denunciats. Les dades poden comunicar-se a prestadors de serveis externs en els que les entitats deleguin o encarreguin el suport en relació a les mesures apropiades a adoptar en el marc de la investigació o correcció de les conductes il·lícites denunciades. Així mateix, les dades poden ser facilitades al departament de persones quan dels fets denunciats i investigats es derivi l’adopció de mesures disciplinàries de caràcter laboral.

5. Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com l’oposició, limitació i portabilitat del tractament, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected]. En cas de que l’interessat consideri que han estat vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

6. Dades no obtingudes directament de l’interessat

Les dades dels interessats tractades que no siguin facilitades directament per aquests s’obtindran per mitjà de les informacions o comunciacions facilitades per les persones alertadores o usuàries dels canals de denúncia habilitiats. Les dades facilitades poden incloure la identificació de la persona, el càrrec o categoria professional, dades sobre el seu comportament i altres informacions sobre la seva activitat en relació a la seva activitat laboral, professional o en el marc de la seva relació amb les entitats del CSC. Per la naturalesa del canal de denúncies, poden incloure’s dades relatives a infraccions de caràcter administratiu o penal.